ГабровоГорещи новини

Санкция за Община Габрово заради ремонти в РЕМО „Етъра”

Наложени са й две финансови корекции за 83 250 лв. без ДДС от ръководителя на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, съдът го одобри

Габровският Административен съд е отхвърлил жалба от Община Габрово срещу решение на ръководителя на Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. То е с дата 10 август 2023 г. и е свързано с ремонтите в Регионалния етнографски музей на открито „Етъра”.

С него на Община Габрово са наложени две финансови корекции по договор с МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност 83 250 лева без ДДС:  10% върху допустимите разходи по обществена поръчка и договор №… с изпълнител „Родис-Р“ ЕООД… с предмет „Ремонт на помещение за пещи за керамика към грънчарското ателие на Регионален етнографски музей на открито „Етър“… И 25% върху допустимите разходи по обществена поръчка и договор №… с изпълнител „Родис-Р“ ЕООД… с предмет „ремонт на помещение за пещи за керамика към грънчарското ателие на Регионален етнографски музей на открито „Етър“…

„На бенефициента се предоставя безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 6 679 150,00 лева – съобщи съдът. – Безвъзмездна финансова помощ в размер до 6 137 984,00 лева за реализиране на дейности, насочени към развитие на обект на културното наследство от национално значение – Регионален етнографски музей на открито „Етър“ в качеството му на групов туристически обект, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване  и др. представлява държавна помощ за Община Габрово в съответствие с чл. 53 на Регламент (ЕС) №651/2014 г… Въз основа на този договор, Община Габрово е стартирала процедура по ЗОП, открита с Решение №D86674/28.01.2021 г. на Кмета на Община Габрово. Обявена била обществена поръчка (ОП) с предмет: „Осъществяване на инженерингови дейности в рамките на  проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ с две обособени позиции: „Ремонт на училището към РЕМО „Етър“ за целите на превръщането му в база за обучения в областта на реставрацията, консервацията и опазването на движимо културно наследство, обособяване на арт-ателиета и лаборатория за консервация и реставрация на дърво, и паркинг към тях“.

И обособена позиция 2: „Ремонт на помещение за пещи за керамика към грънчарското ателие на РЕМО „Етър“.

Вследствие на проведената ОП, Община Габрово е сключила Договор BG16RFOP001-6.002-0008-С01-S-5 с №426-ПИР-21 с изпълнител „Родис-Р“ ЕООД. Общата цена за изпълнение на инженеринговите дейности е в размер на 83 250 лева без ДДС или 99 900 лв. с ДДС.

В управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) е регистриран сигнал за нередност, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по ОПРР, по който Община Габрово е бенефициент – пише още в съдебното решение. – Обект на сигнала са обществената поръчка и сключения договор по особена позиция № 2 … на стойност 83 250,00 лева, без ДДС С предмет „Ремонт на помещение за пещи за керамика към грънчарското ателие на Регионален етнографски музей на открито „Етър“. Посочени са ограничителни изисквания…”

Тук съдът подробно обяснява документацията за участие и е на мнение, че  възложителят е поставил ограничително изискване към екипа от проектанти. „… счита се, че заложеното в обявлението изискване спрямо екипа проектанти … за тяхната правоспособност, е ограничително спрямо конкуренцията и в нарушение на чл.2 … от ЗОП, препятстващо възможността за по-широк избор на изпълнител с оглед евентуална по-ниска оферта, водеща до по-ефективно изразходване на средства, отпуснати на бенефициента. Прието е, че е налице нарушение на чл…. от ЗОП, което е с негативно финансово влияние: Нарушени са конкретни нормативни разпоредби на националното законодателство; Нарушенията произтичат от действията на бенефициента – Община Габрово чрез утвърдените ограничителни условия при възлагане на обществената поръчка”, пише габровският Административен съд.

На второ място – съгласно обявлението за обществената поръчка възложителят е изискал участниците по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 да разполагат с експерт за изпълнение на строителството – технически ръководител, със следните изисквания: „да има образование и квалификация, съгласно чл.163а от ЗУТ или еквивалентна, професионален опит – минимум 3 години като технически ръководител по смисъла на чл.163а ал.4 от ЗУТ или еквивалентно.”

За позицията „технически ръководител“ е предложен инж. Х., но при сключване на договорите  е представен списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и в него липсвала позицията „технически ръководител“. Вместо това била посочена позиция „ръководител екип“, който щял да се заема от инж. Х. „При извършената преценка е прието, че нито една от длъжностите, заемани от лицето, не съответства на изисканата от възложителя  „технически ръководител” по смисъла на чл… от ЗУТ.  УО на ОПРР е счел, че представената декларация също не доказва изискващия се опит, тъй като произлиза от заинтересованото лице – самия изпълнител, поради което също не е била кредитирана… Формиран е извод, че за участника „Родис-Р“ ЕООД не се доказва съответствие на специфичния професионален опит на лицето, предложено за технически ръководите, съгласно изискването, заложено от възложителя в обявлението и документацията, а именно: минимум 3 три години като технически ръководител по смисъла на чл.163а ал.4 от ЗУТ…”

И в заключение – защо финансовите корекции не са 35 %, както излиза от сбора по двете позиции, а 25%, обяснява следното уточнение от съда: „При спазване на принципа за некомулиране на финансовите корекции съгласно разпоредбата на чл.7 от Наредба за посочване на нередности, засягащи едни и същи разходи, процентът на финансова корекция не се натрупва, като се определя обща корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи разходи в размер, равен на най-високия процент, приложен за всяко от тях. В конкретния случай това е 25% от допустимите разходи по цитирания по-горе договор.”

С това жалбата на Община Габрово срещу санкциите на Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е отхвърлена. Общината ще плати и 300 лева разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Остава й възможността по закон да обжалва решението на габровския Административен съд  пред Върховния Административен съд в двуседмичен срок.

Подобни статии

Back to top button