ГабровоГорещи новини

По бреговете на яз. „ Ал. Стамболийски“: Бодлива тел и ограждения! В много „пчелини“ липсват кошери, но има басейни

Какво показа проверката на МО „Зелено движение“-Велико Търново

Проверка по бреговете на язовир „Александър Стамболийски“, направена от екоактивисти, изкара на бял свят купища нарушения, премълчавани и неглижирани с години. Преди шест месеца, в края на миналата 2021 г., жител на Павликени се свързал с  членове на местната организация на ПП „Зелено движение“ във град Велико Търново и помолил за помощ за разрешаване на проблем  по брега на язовира, който ескалирал от дълги години. Това накарало екоактивистите да направят проверка на място, а след констатациите й за множеството нередности, се стигнало и до сигнал към Регионалната инспекция по околна среда и водите във Велико Търново. Участие в проверката взела Силвия Йорданова, активистка от МО „Зелено движение“-Велико Търново, чиито констатации публикуваме по-долу. Отделно, за читателите на в. „Росица“ публикуваме и интервю с г-жа Йорданова, където коментираме и състоянието на севлиевските брегове на яз. „Ал Стамболийски“.

„Снимката е от нашата обиколка на мястото, при която се убедихме, че по цялото протежение на северния бряг на язовира и по-точно от двете страни на пътя от село Горско Косово към село Крамолин, в частта от язовирната стена (след стръмния участък) до вилната зона, брегът е ограден с телени ограждения и бодлива тел, което прави труден и почти невъзможен достъпа до водата за хора и животни. Телените огради следват една след друга и са почти непрекъснати, с изключение на няколко тесни пътеки и ограждат животновъдни обекти и по-точно „пчелини“, както е видно от някои от информационните табели. На редките места, останалите неоградени се вижда, че гората се изсича, за да се осигури място за поставяне на още „временни“ постройки или се поставят бетонни колове за телена мрежа и още бодлива тел.

Подадохме сигнал до РИОСВ, В. Търново със въпроси защо са преотстъпени терени за пчелини точно там, в горски фонд и в непосредствена близост до водата и защо преодстъпените терени са оградени, по начин, който възпрепятства достъпа до брега. В сигнала си помолихме, също да бъде направена теренна и документална проверка, която да установи всички оградени парцели и съответствието им със законовите изисквания.

Вчера, получихме становището на РИОСВ, което потвърждава множеството нередности „допуснати“ на брега на язовир Стамболийски, като всички описани имоти попадат в границата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000275 „Язовир Стамболийски“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-288/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 47/2021 г.).

През периода 2012 – 2019 г. договорите са сключени от ТП ДГС „Болярка“, а 2020 – 2021 г. от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

Заключението на РИОСВ потвърди нашите съмнения за нарушаване на поне четири закона: закона за устройство на територията (ЗУТ), закона за биологичното разнообразие (ЗБР), закона за пчеларството и закона за водите!

Според РИОСВ „се възпрепятстват свободния обход на брега на язовира, като значителни части от оградените площи, в които са разположени пчелните кошери и стопанските постройки, попадат в терени, заливани при преминаване на високи вълни през съоръженията на яз. „Александър Стамболийски“.

Като „Наличието в заливаемата зона на пчелни кошери, временни преместваеми обекти, огради от стоманобетонови колове, монтаж на стоманени стълбове с осветителни тела и други нетрайно закрепени за терена обекти, при преминаване на висока вълна, застрашава безопасната експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея.“

В крайна сметка, благодарение на нашия сигнал и добрата работа на служителите и експертите в РИОСВ, и въз основа на техните констатации, комисията препоръчва на съответните институции (СЦДП/ТП ДГС „Болярка“, ИАГ, ОДБХ, РДНСК – В. Търново, Областни управители на област Велико Търново и област Габрово, Община Сухиндол, НЕК ЕАД): да не се сключват нови договори за учредяване право на ползване в горски територии – държавна собственост за устройване на постоянни пчелини; да се предприемат действия за премахване на всички преместваеми обекти, съоръжения и постройки и пристройки за временно обитаване (вкл. рампи за спускане на лодки, понтони и др.), настилки от каменни фракции, плочки и др. бетонни структури, които не отговарят на изискванията за преместваеми обекти по ЗУТ и общинската наредба; да се издадат предписания за привеждане на вида на оградите на пчелините съобразно изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча, с цел осигуряване  безпрепятствено преминаване на дивеч и други животински видове; да се предприемат необходимите действия по изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на землищата, в които попада границата на водохранилището на яз. „Александър Стамболийски“.

Ще следим за изпълнението на горните предписания!“

 

 

 

На снимката: Силвия Йорданова

Тези дни отново се заговори за идеята водата от язовир „Ал. Стамболийски“ да се използва за питейни нужди, в т. ч. и в Община Севлиево. Някои изразиха мнение, че по пътя си до язовира реките – Росица и Видима, са много замърсени, а други се опасяваха колко помпени станции трябва да се построят и колко ще струват, заради денивелацията в района. Оказа се, че и нещата по бреговете на язовира не са така, както са изискванията на закона. Тревога за това биха от МО „Зелено движение“ във Велико Търново. Негови експерти неотдавна направиха обследване на бреговете на язовира и алармираха за многото нарушения там. Констатациите им поместваме отделно. А „Нови вести“ потърси и мнението на юристката Силвия Йорданова, активистка на МО „Зелено движение“-Велико Търново, участвала в обследването на бреговете на язовира.

Силвия Йорданова се представи много лаконично : „Родена съм и живея във Велико Търново. Завършила съм езикова гимназия в Търново и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност право. Член съм на местната организация на политическа партия „Зелено движение“ от началото на 2021 година“.

 

–              Г-жо Йорданова, в края на 2021 г. Вие, от името на „Зелено движение“ Велико Търново, сте подали сигнал до Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново за наболял проблем по брега на язовир „Александър Стамболийски“. По сигнал сте направили проверка на място. Констатациите ги виждаме в становището ви. Но, кажете, този проблем само за района на село Горско Косово ли е? Имате ли наблюдение за подобно настъпление на нарушители и в севлиевската част на язовира?

–              За нарушенията по брега на язовир Александър Стамболийски, в частта му от страната на село Горско Косово до вилната зона на село Крамолин се знае отдавна, включително и от статии в местната преса, но така и не се е стигало до реална намеса на отговорните институции, и разрешаване на проблема. Така, бивайки неглижирани, проблемите са се задълбочавали. Бяхме на място и видяхме, че целия бряг в този район е ограден с телени мрежи и бодлива тел, по начин, по който се възпрепятства достъпа до водата, с изключение на няколкото тесни пътеки. Местната организация на политическа партия „Зелено движение“-Велико Търново преценихме, че трябва да се предприемат действия, с които свободния достъп до брега да бъде възстановен за всички. Затова и предмет на нашия сигнал, с който сезирахме Областният управител на Велико Търново и Министерство на околната среда и водите, и последващата проверка беше конкретно срещу огражданията на брега на язовира до границата на землището на село Крамолин, и раздадените там терени за пчелини.

Не знам какво е състоянието по протежението на брега в община Сухиндол, но за средата, в която живеем, трябва да се грижим всички заедно и нейното състояние зависи от самите нас. Като граждани трябва да следим за спазването на законите и за опазване на природата, най-общо казано. Затова, разчитам на активността на гражданите, които, когато видят нередност, да сигнализират за това към когото могат – полиция, общински или областни служби, министерства, медии. Колкото повече хора се възползват от правата си да изискват от институциите да работят по възстановяването на нечии нарушени права, толкова по-добра ще е средата в която всички живеем.

–              От становището на РИОСВ-ВТ, което сте получили в отговор на сигнала Ви, става ясно, че има множество нередности около тези т. нар. „пчелини“, изградени по брега на язовира. Законът допуска ли ги изобщо в защитената зона и в каква степен? Договорите на ползвателите им, сключени с Северноцентралното държавно предприятие/ТП ДГС „Болярка“ и Изпълнителната агенция по горите за колко време са. И упражняван ли е някакъв контрол при поставянето им и съответно, за изсичането на горите в близост?

МО на ПП Зелено движение-Велико Търново, 2021 г.

–              Със сигурност, състоянието на брега на язовира е следствие на неосъществяван контрол от много години, въпреки многото закони, които го регулират и множеството институции, които трябва да следят за спазването им. От протокола от проверката става ясно, че терените за пчелини са раздадени през периода 2012 – 2019 г., когато договорите са сключени от ТП Държавно горско стопанство „Болярка“, а 2020 – 2021 г. от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Договорите са сключени по реда на чл. 69 – 71 от Закона за горите, тоест има учредено право на ползване върху поземлен имот горска територия за постоянни пчелини, тъй като за временните пчелини право на ползване не се учредява (чл. 70, ал. 6 ЗГ). Това се потвърждава и от проверката на място, която констатира, че въпреки че в някои от тях липсват кошери, но затова пък има: фургони, дървени и ламаринени постройки, пристройки, каравани, микробуси, складове, понтони, басейни и батути, шезлонги, климатици, фотоволтаични панели, бетонни фундаменти, навеси, пещи, веранди, бетонни колове, резервоари, стълбове за осветление, метални врати, метални и бетонни подпори, врати, тротоарни плочки, контейнери и прочие. Според експертите на РИОСВ – В. Търново, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Сдружение за дива природа „Балкани“ и др., това фактическо положение на брега на язовира противоречи на няколко закона: някои от тях са закона за биологичното разнообразие, закона за пчеларството и закона за водите. Според ЗБР не би имало проблем с т. нар. „пчелини“ ако ставаше въпрос единствено за нареждане на кошери и отглеждане на пчелни семейства. За постоянните пчелини обаче се изисква преценка за необходимостта от оценка за съвместимост, каквато няма нито един обект. Броят установени кошери, също противоречи на закона за пчеларството като надвишава прага от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2,5 километра, колкото е разстоянието между първия и последния пчелин. Според закона за водите, така организираните пчелини и „предполагаемото строителство“ „възпрепятстват свободния обход на брега на язовира“ и са в разрез със забраните цитирани в чл. 134 от същия закон, както и на нормите на Закона за устройство на територията (ЗУТ). В крайна сметка, експертната комисия е категорична, че „наличието в заливаемата зона на подобни нерегламентирани временни преместваеми обекти застрашава безопасната експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея“.

              Има ли нещо вярно в твърдението, че някои от тези пчелини всъщност са добро прикритие за бракониерски набези в язовира? Вашето мнение?

–             Липсата на какъвто и да било контрол през годините и гореописаното състояние на тези терени го предполагат.

–              Какво следва оттук насетне. Ясно е, че мерките на РИОСВ-ВТ ще срещнат съпротивата на ползвателите на тези пчелини… „Зелено движение“ ВТ може ли да съдейства на инспекцията и как?

–            Междуведомствената комисия, назначена от Областния управител на В. Търново по нашия сигнал и включваща експерти на РИОСВ – В. Търново, Басейнова дирекция Дунавски район и др., в резултат на своите констатации от проверката и нормативната база, направи вече своите препоръки към институциите, в конкретния случай към ДГС „Болярка“, ИАГ, ОДБХ, РДНСК – В. Търново, Областните управители на област В. Търново и Габрово, Община Сухиндол и НЕК ЕАД, които следва да следят за изпълнението на закона в кръга на тяхната компетенция, за да се възстанови правилното състояние на брега на язовира. Със сигурност, гореизброените ще трябва да се съобразят с направените предписания и да не сключват нови договори за учредяване право на ползване за постоянни пчелини върху нови площи, да предприемат действия по премахване на всички преместваеми обекти, които не отговарят на изискванията по ЗУТ, да се издадат предписания за привеждане на вида на оградите на пчелините съобразно изискванията, с цел осигуряване на безпрепятствено преминаване на дивеч и др. животински видове, пчелините с изтекли договори да бъдат премахнати или преместени, да се изготви изменение на кадастралната карта за по-добро управление на водохранилището и др.

„Зелено движение“-Велико Търново, с помощта на всички граждани, ще следим дали и кога това ще се случи.

Подобни статии

Back to top button