БългарияГорещи новини

Нови ограничения заради КОВИД-19 в цялата страна

Нови противоепидемични мерки въвежда Здравното министерство от 4 до 30 ноември в цялата страна.

Нови противоепидемични мерки въвежда Здравното министерство от 4 до 30 ноември в цялата страна.

УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ

Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население. Спират се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката. Изключения:

  • Ако е създадена организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти в седмицата (понеделник и четвъртък) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;
  • В случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическият и непедагогическият персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Преустановява се провеждането на конгреси, семинари, обучения, конкурси, симпозиуми, тиймбилдинги, фестивали, събори, присъствено обучение в езикови и образователни центрове. Изключение ще се прави за децата в обучителни центрове и школи, но при гарантирана дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция. Спират се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

 

СПОРТ И ФИТНЕС

Преустановяват се колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации. Провеждането на спортни състезания се допуска без публика. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.

 

ПАЗАРУВАНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Преустановяват се посещенията в игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения, включително и тези към местата за настаняване. Преустановяват се посещенията в търговските центрове тип МОЛ, магазините с нетна търговска площ над 300 кв м, базарите и изложенията на закрито. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в търговски център тип МОЛ. Изключение се допуска и за лечебните заведения и ваксинационни пунктове, разположени на територията на търговските центрове.

 

СВИЖДАНЕ И ПЛАНОВИ ОПЕРАЦИИ

Преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

 

СЪБИРАНИЯ

Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

 

РАБОТА

Работодателите и органите по назначаване организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации организират работния процес на работниците/служителите, като:

  • установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно;
  • разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

Работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на тази заповед. Работодателят може да осигури провеждане на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове на място. За проведеното изследване се съставя протокол, в който се вписват имената на служителя, резултатът от теста и датата на провеждането му. Протоколът се подписва от работодателя и изследваните лица. Резултатите са валидни до 48 часа от вземането на пробата.

Изключения (за пълнолетните лица):

  • 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване
  • Ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ.

Германия налага нови правила за българите, влизащи на територията ѝ

Подобни статии

Back to top button